[Right-up] Isang Bukas na Liham para sa so-called Executive Director Daw ng National Historical Book Selling Commission of the Felipins -Ni Jose Mario De Vega

Isang Bukas na Liham para sa so-called Executive Director Daw ng National Historical Book Selling Commission of the Felipins
Ika-12, ng Hunyo 2015

Vote for this article for the 5th HR Pinduteros’ choice awards…

“Senor” Badoy,

Maligayang bati nang huwad na kalayaan ng inyong “republika Filipina”.[1]

Ang bukas na liham kong ito sa inyong tanggapan na walang pondo ay mariin kong tugon at pagtutol ko naman sa inyong tugon sa aking sulat sa inyo na may petsang Hunyo a-dos na ayon sa inyong elektronikong mensahe ay sinagot ninyo noong a-kuwatro, ngunit natanggap ko lamang sa pamamagitan ng aking email address noong (gabi nang) a-diyes.

Mario De Vega

Hindi ko maintindihan kung bakit sa kabila nang pamamayani at malayakang kaganapan ng teknolohiya ay bakit huli pa din ang inyong pagsagot?

Bakit kailangan ninyong lagyan ng petsang a-kuwatro ang sulat ninyo sa akin, gayong a-diyes lamang ninyo ipinadala?

Ano pong nangyari?

Masyado po ba kayong abala sa inyong mga gawain sa inyong ahensya (tulad ng pagbebenta ng mga libro?) na wala namang pondo (kaya kayo nagbebenta ng mga aklat?) at ni wala kayong panahon upang maipadala sa akin ang inyong tugon batay sa petsa na inyong itinala sa inyong sulat?

May burukrasya din ba sa paggamit ng teknolohiya sa inyong tanggapan na wala namang pondo?

Para sa kabatiran ng buong Bayan ay sisipiin ko nang buong-buo, parehas ang dalawang sulat na aking tinutukoy.

Narito ang kopya ng aking sulat sa NHCP (o mas marapat na tawaging National Historical Book Selling Commission of the Felipins [NHBSCFuck]):

Ika-2, ng Hunyo 2015

Aklatang (Resource Center) NHCP

Ginoong Ludovico Badoy

Executive Director
National Historical Commission of the Phils.

Mahal na Ginoong Badoy,

Magandang araw po! Ako po si Propesor Jose Mario De Vega mula sa Unibersidad de Manila.

Ako po ay nagtungo ngayon sa inyong tanggapan upang ipagbigay-alam sa inyo na kami po ang kauna-unahang paaralan at kauna-unahan sa ating kasaysayan na magtuturo ng asignatura tungkol kay Gat Andres Bonifacio at ang Kilusang Katipunan.

Hinggil po sa bagay na ito ay magalang ko pong hinihiling ang inyong tulong at suporta.

Maaari po ba akong makahingi sa inyo ng ilang aklat hinggil sa buhay ng Supremo at ng Katipunan?

Ikalawa, humihingi din po kami nang tulong sa inyo sa Nobyembre a-trenta, sapagkat balak po naming magsagawa ng isang Komperensya o Seminar upang ipagdiwang ang ika-152 taong kaarawan ni Lolo Boni.

Maraming salamat po at Mabuhay!

#MAYPAGASA!!!

Lubos pong gumagalang,

Jose Mario Dolor De Vega

Ito naman ang tugon ni Mr. Badoy na may petsang a-kuwatro ngunit natanggap ko lamang sa pamamagitan ng email noong a-diyes:

Ika. 4 ng Hunyo 2015

G. JOSE MARIO DE VEGA

Assoc Professorial Lecturer V[2]
mario_the_radical@yahoo.com

Mahal na G. De Vega,

Ito ay kaugnay ng inyong liham na aming natanggap noong Hunyo 2, 2015 kung saan kayo ay humihiling ng mga aklat tungkol sa buhay ng bayaning si Andres Bonifacio at Katipunan at tulong plnansyal sa inyong isasagawa na komperensya.

Ikinalulungkot naming ipabatid na ang mga aklat ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas ay ipinagbibili at ang listahan ng presyo ay kalakip ng sulat na ito, Gayundin. hindi makapaghihigay ng tulong pinansyal ang aming komisyon sapagkat hindi sapat ang aming pondo upang suportahan ang nasabing komperensya.

LUDOVlCO D. BADOY

PatnugotTagapagpaganap
NHCP

Komentaryo:

Mr. Baboy, este Badoy[3] pala, una sa lahat, ibig kong ilinaw na hindi ako lumapit sa inyong ‘institusyon’ para humingi ng tulong pinansyal.

Malinaw naman ang lahat sa aking liham, ngunit ibig kong muling ipahayag na ang layon ko ay dalawa:

Una, sa personal, ako ay humihingi ng ilang mga aklat ukol kay Gat Andres Bonifacio at ang Kilusang Katipunan, at

Ikalawa, balak sana naming sa aming paaralan na magdaos ng isang Komperensya o Seminar sa Nobyembre a-trenta, upang ipagdiwang ang ika-152 Taong Anibersaryo ng Dakilang Araw ng Kapanganakan ng Supremo.

Ang tulong na aming hinihingi ay ang pagkakaloob ninyo sana ng mga aklat-pangkasaysayan na ibibigay naming regalo para sana doon sa mga panauhing magsisipagsalita.

Wala tayong pinag-uusapang pera o pinansya dito! Aklat at libro ang aking hinihingi!

Muli, hindi ko alam kung lasing o gutom o bangag o bingi ang inyong empleado (na wala sa kanyang sarili’t katinuan) na aking nakausap at gayundin ang mismong personal ninyong kalihim!

Ang aking posisyon at kontra-tugon hinggil sa inyong tugon sa aking liham ukol sa unang kahilingan:

Hindi ko alam kung anong uri kaya nang pangkasaysayang kaisipan (ka o) kayo mayroon, kung mayroon man?

Hindi ko nadama ang inyong kamalayang makabayan sa inyong tugon sa aking liham.

Ang aking nadama at nakita nang mabasa ko ang inyong sulat ay: merkantilismo, komersyalismo, materyalismo, oportunismo at kapitalismo.

Hindi ko alam kung bakit parang wala lamang sa inyo ang makasaysayan, napapanahon at makabuluhang pasyang isinagawa nang aming paaralan.

Bakit parang walang dating sa inyo at sa inyong ahensya ang balita at kaganapang ito?

Wala bang silbi o saysay sa inyo ang Supremo at ang Katipunan???

Bakit ni hindi ninyo nahipo o tinalakay man lamang ang puso’t kaluluwa ng aking liham?

Muli, para sa kabatiran at kapakinabangan ng ating mga mamamayan at mga kababayan, ibig kong mariing salugguhitan at masidhing idin na:

Kami sa Unibersidad de Manila ang kauna-unahang paaralan na nagkaroon ng asignaturang Andres Bonifacio at ang Kilusang Katipunan at ang bagay o pangyayaring na ito ay kauna-unahan din sa buong kasaysayan (ng edukasyon) sa Pilipinas[4].

Hindi ko alam kung bakit hindi man lamang ninyo nakita at nadama ang moral at mapagpalayang implikasyon ng napakabuluhang bagay na ito at gayundin, hindi ba kayo naantig man lamang sa kahalagahang-pangkasaysayan ng pasyang ito ng UDM?

Lumapit ako sa inyo, sa paniniwalang ako ay katulad ninyong nagmamahal at sumisinta sa Supremo at sa Dakilang Katipunan, ngunit wala sa aking hinagap na ako pala ay labis na magkamali ng pagkilala’t pagtingin sa inyong ahensya.

Gawa nang kahindik-hindik at kasumpa-sumpang Katotohanan na ito ay mas nauunawaan ko na ngayon kung bakit hanggang sa ngayon ay marami pa din sa ating mga kababayan ang nasa dilim, ang mga hindi nakakakilala sa Supremo at malaking bilang din sa ating mga kababayan ang hindi nakakaunawa at walang pang-unawa kung sino ba talaga siya at kung ano ang tunay niyang isinakripisyo’t ipinaglaban.

Iniisip ko din, ano pa ang silbi ng inyong tanggapan, gayong wala naman kayong pondo sa pagbibigay o pamamahagi nang mga aklat at babasahin hinggil sa ating kasaysayan?

Ano ang saysay ng inyong opisina? Bakit hindi pa kayo magsara? Iminumingkahi kong tapatan nyo na lamang, full time ang National Bookstore at karirin nyo na din ang pagbebenta ng mga libro.

Karima-rimarim ang programa nang inyong ahensya. Hindi kayo namamahagi ng mga aklat, ngunit kayo ay nagbebenta nito?

Nasaan ang inyong mga puri’t dangal? Nasaan ang inyong katwiran at bait?

Wow! History (books) for Sale! Maaari po bang malaman, ano po ang kaibahan ninyo sa BOOK SALE?

Ang marapat na ngalan ng inyong tanggapan ay: National Historical Book Selling Commission of the Felipins (NHBSCFuck)!

Iyon ang karapat-dapat, sapagkat iyon lamang naman ang inyong silbi, gawa ng kawalan ninyo ng pondo!

Ang pinakamalaki kong pagkakamali bilang isang radikal na akademiko at matapat na tagasunod sa mga Kaisipan at Aral ni Gat Andres Bonifacio at ng Kilusang Katipunan ay noong ako ay lumapit at sumulat sa inyo — para manghingi ng ilang aklat hinggil sa buhay ng Supremo at ng Katipunan, sapagkat maliwanag at hindi mapapasubalian batay sa inyong tugon, gawi at programa na kayo ay walang ni anumang pagtingin o paglingap sa Ama ng Himagsikan o sa Dakilang Katipunan!

Ang masakit na Katotohanan, wala kayong pakialam sa Katipunan, sa mga Anak ng Bayan at maging sa Himagsikang kanilang pinasimulan at ipinaglaban.

Nais kong malaman ninyo, Saksi ang ating mga mamamayan at ang Buong Inang-Bayan, na aking isinusumpa — na kailanman ay hindi na ako lalapit pang muli o susulat o hihingi ng tulong o aklat sa inyong tanggapan; sapagkat bukod sa kayo ay walang pondo para sa mga dakilang bagay na ito ay nakita ko din ang kagimbal-gimbal na Katotohanang ang sinasabi ninyong pagdakila sa Supremo ng Kataas-tasang Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan o Katipunan ay hanggang sa antas lamang ng salita o bunganga o daldal at epal!

Gayundin, wala kayong nauunawaan o nagagagap o nadadalumat ni ganggamunggo sa mga Banal at Dakilang Aral ng Kartilya ng Katipunan!!!

Ipapakalat ko’t ipapamudmod (kahit na wala akong pondo) sa Buong Baya’t balana, sa mga kaparangan, sa mga lungsod, kanayuna’t lahat ng sulok ng kapuluang ito ang kalatas o pahayag na ito — upang malaman at mabatid ng lahat at ng buong mundo kung anong uri ng uri kayo at anong saysay at silbi nang inyong tanggapan.

Nasusulat:

“Panahon na ngayong dapat na lumitaw ang liwanag ng katotohanan; panahon nang dapat nating ipakilala n tayo’y may sariling pagdaramdam, may puri, may hiya at pagdadamayan. Ngayon panahon nang dapat simulan ang pagsisiwalat ng mga mahal at dakilang ani na magwawasak sa masinsing tabing na bumubulag sa ating kaisipan; panahon na ngayong dapat makilala ng mga Tagalog ang pinagbuhatan ng kanilang mga kahirapan. Araw na itong dapat kilalanin na sa bawat isang hakbang natin y tumutuntong tayo at nabibingit sa malalim na hukay ng kamatayan na sa ati’y inuumang ng mga kaaway.

“Kaya, O mga kababayan, ating idilat ang bulag na kaisipan at kusang igugol sa kagalingan ang ating lakas sa tunay at lubos na pag-asa na magtagumpay sa nilalayong kaginhawahan ng bayan tinubuan[5].”

Dikdikin at Itakwil tayo ng Langit!!!

Hatulan nawa tayo ng Bayan!!!

Sumpain tayo ng Kasaysayan!!!

Labis-labis na masakit at nagngingitngit ang aking kalooban at tunay na naghihimagsik ang aking kaluluwa’t diwa;

TULOY ANG HIMAGSIKAN,

Jose Mario Dolor De Vega

(Ang Radikal, Anak ng Bayan, KKK)

AB Political Science (1999)
Masters in Philosophy (2004)
LlB (2007)

Associate Professorial Lecturer IV
Unibersidad de Manila

[1] Ipinagdiriwang ninyo ang pekeng araw na ito, ibig sabihin ay kinikilala nyo din si satanistang emilio aguinaldo na siyang numero unong kriminal at mamamatay-tao sa ating kasaysayan! Ipinapatay ng hayop na yan ang magkapatid na Ciriaco, Procopio at Andrés Bonifacio, gayundin si Heneral Antonio Luna! Samantalang si Apolinario Mabini ay pinantod na, ngunit sinipa pa sa puwesto! Hayok at ganid sa kapangyarihan ang hayop na dayukdok na yan!!!

Bukod sa mga kahayupang iyan ay ibinenta din ng hangal na tarantadong yan ang bansang ito sa Biak-na-Bato at siya at nakipagkutchabahan sa mga kupal na Kano! Noong Ikalawang Digmaang-Pandaigdig ay sa mga abusadong Japok namman siya nakipagtsupaan!

Ngayon, kinikilala nyo ang hayop na lapastangan, duwag, takbuhin, traydor, bentador at mamamatay-taong hayop na yan? Bilang unang pang-gulo at nagdeklara ng inyong “kalayaan”?
Dapat kayong sumpain na lahat!

Itinatakwil ko na kayo ay kasama ko sa bansang ito at hindi ko matatanggap na kayo ay aking mga kababayan!

Si Gat Andres Bonifacio ang kinikilala naming Tunay na Unang Pangulo ng Bayang ito!
Hindi ko kinikilala ang inyong pekeng hunyo a-dose, sapagkat ang sa amin ay Agosto 24, 1896!
Hindi ko kinikilala ang inyong bandila, sapagkat ang aming watawat ay ang watawat ng Katipunan!
Hindi ko kinikilala ang inyong pambansang awit, sapagkat ang sa amin ay tinatawag na Marangal na Dalit ng Katagalugan!

Hindi ko kinikilala ang inyong bansa, sapagkat ang bayan ko ay ang Haring Bayang Katagalugan!!!
SUMPAIN TAYO NG LANGIT!

HATULAN NAWA TAYO NG KASAYSAYAN!!!!
‪#‎MAYPAGASA!!!!

[2] Ako ay Associate Professorial Lecturer IV at hindi Associate Professorial Lecturer V.

[3] Hindi ko alam kung lasing o gutom o bangag o bingi ang inyong empleado (na wala sa kanyang sarili’t katinuan) na aking nakausap at gayundin ang mismong personal ninyong kalihim! Maliwanag ang aking sinabi, humihingi ako ng ilang mga aklat na personal kong gagamitin at gayundin, humihingi ako ng mga aklat na aming ipagkakaloob sa mga panauhing magsasalita para sana sa Komperensya o Seminar sa Nobyembre a-trenta!

[4] Para sa malawakan at komprehensibong diskusyon hinggil sa bagay na ito ay iniimbitahan ko ang ating mga kababayan na tingnan ang munting sanaysay ng may-akda na may titulong: “Ang Kahalagahang ng Desisyon ng BOR ng UDM upang isama sa kanilang Kurikulum ang Kursong Andres Bonifacio”, Human Rights Online Philippines, June 11, 2015

[5] “Ang Dapat Mabatid ng mga Tagalog”, Andres Bonifacio/Maypagasa

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

One thought on “[Right-up] Isang Bukas na Liham para sa so-called Executive Director Daw ng National Historical Book Selling Commission of the Felipins -Ni Jose Mario De Vega

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.