[Right-up] Ang Torre de Manila, si Lolo Pepe at ang Usapin sa Kaluluwa ng Bansa by Jose Mario De Vega

Ang Torre de Manila, si Lolo Pepe at ang Usapin sa Kaluluwa ng Bansa: Isang Pagtatangka para sa Introduksyon at Pagpapakilala ng Aklat na Ang Monumento at ang Tore sa Kasaysayan Pagtatakda sa Luneta: Hiraya ng “Knights” At Pasiya Ng Bayan
by Jose Mario De Vega

Hindi maitatanggi marahil ninuman, at masasabi natin ng walang pasubali ang kung mayroon mang sentral na isyung kontemporaryo na batid ng lahat, hindi lamang ng mga tao sa akademya at maging sa malaking bilang ng ating mga mamamayan ay masasabi natin ng tuwiran na ito ay walang dili iba kundi ang nagbabagang usapin ng Torre de Manila.

Mario De Vega

Kung pakasusuriing mabuti ay makikita ng isang taong makatwiran, may puri’t bait na wala namang dapat na pag-usapan o lalo’t higit ay pagtalunan sa “isyung” ito, sapagkat maliwanag na wala namang saysay o halaga ang “usaping” ito.

Ngunit, bakit “lumaki” at sumambulat sa buong publiko ang “usaping” ito?

Pinanghahawakan kong ang lahat ng ito ay may kaugnayan pa din sa sentral at kontroberyal na tesis o posisyon ni Propesor Constantino.

Hindi si Rizal o ang kanyang monumento ang ating pinag-aawayan at pinagtatalunan, kundi ang karimarimarim na katotohanang — hanggang ngayon ay hindi pa rin natin batid kung ano tayo at sino tayo — bilang mga tao at mga mamamayan — hindi lamang ng bansang ito kundi gayundin din ng buong Daigdig…

Ang masakit na katotohanan, sapagkat hindi natin alam kung sino tayo ay wala tayong pagkakakilanlan at wala tayong kaluluwa bilang mga tao at tayo ay isang bansang nasa salawal pa din hanggang sa ngayon.

Isa sa sentral na usapin ng aklat na ipinapakilalanh ito ay ang usapin ng Identidad at Pagkakakilanlan!

Ang lahat ng diskusyong ito na walang kapararakan ay isang maliwanag na patunay lamang ng patuloy na “bulag na pagdakila” kay Lolo Pepe.

Paano ba nagsimula ang “usaping” ito?

Ito ay pinasimulan ng isang “tourist guide” na nagtatak sa itinatayong Torre de Manila bilang isang diumano’y “photobomber”.

Matapos nito ay isang senadora ang nakisawsaw sa “isyu” at ito ay umabot sa “kaalaman” ng Senado.

Matapos ng kagulat-gulat na balitang ito ay halos magpanabay na umepal din upang ipagtanggol, diumano ang dakilang “panorama’t tanawin” ng rebulto’t monumento ni Lolo Pepe ang NCCA at ang KoR.

Ang huli na sinamahan ng una ay nagsampa ng kaso (kaso, sa kanilang ginawang kalapastanganan ay bi-nay-passed nila ang mababang hukuman na siyang may orihinal na hurisdiksyon sa kasong ito) sa Korte Suprema.

Naglabas ng TRO ang Kataastaasang Hukuman, kahit pa dispalinghado, balahura at pilit ang petisyon ng KoR. Ipinag-utos ng KS na pansamantalang itigil ang konstruksyon ng nasabing tore at iniatas din nilang magkakaroon ng tinatawag na serye ng mga Oral Arguments na (naganap noong mga buwan ng Hulyo at Agosto) na umabot ng anim na bahagi.

Inabangan at pinanood ng bayan (ako po ay dumalo personal sa tatlo sa anim na serye) ang pagdaraos ng nasabing Oral Arguments. Tumampok sa nasabing mga kaganapan hindi lamang ang mga argumentong legal, ngunit gayundin ang usaping pangkasaysayan, kalinangang-pambayan, usapin ng kaluluwa ng bansa at iba pa…

Bago pa man ang nasabing usaping legal ay nagsimula na din ang iba’t-ibang talastasan, debate at pingkian sa iba’t-ibang social networking sites, lalong-lalo na sa Face Book kung saan ay ipinahayag doon ng mga partisipante at iba’t-ibang sektor ng lipunan at mga protagonista ang kanilang mga respektibong posisyon at tindig hinggil sa usaping ito.

Ang aklat na ito ngayon na aming handog para sa/kay Inang-Bayan ay isa sa sandamakmak na mga talastasang ibinunga ng nasabing “isyu”.

Minarapat naming tipunin ang mga nasabing sinulid ng diskusyon, upang sa isang organisado, pormal at akademikong pamamaraan ay malaman, mabasa at nawa ay naunawaan ng ating mga kababayan ang samu’t-saring mga isyung panglipunan, kahalagahang pangkasaysayan, usaping astetiko, argumentong legal na masalimuot na nakapaloob sa mga usaping ito na ibinunga, kakatwa ng isang usaping wala namang saysay.

Ang aklat na ito ay binubuo ng pitong kabanata na tumutukoy at nagtatampok ng iba’t-ibang bahagi ng nasabing debate o talastasan.

Sa bawat unang pahina ng kabanata ay sinipi naming ang sa aming tingin ay sentral na opinion ng mga nagpipingkiang kalahok sa nasabing diskusyon. Ito ay sapagkat layon naming kaagad at kagyat na ipakita sa mga mambabasa ang kaibahan ng mga tindig at posisyon ng mga nasabing protagonista.

Gayundin, ibig naming kagyat na bigyan ang mga mambabasa ng ideya sa posisyon at tindig ng iba’t-ibang kalahok at partisipante.

Panghuli, ibig din naming ipakita sa mga mambabasa ang tema o isyu na pinagtatalunan at pinagdedebatehan sa ispesikong bahagi o sinulid na yaon.

Nais naming ipaunawa sa mga mambabasa na kahit pa pinilit naming gawing organisado’t-perpekto ang likhang ito ay hindi maiiwasan na may mga tema o argumento na paulit-ulit na bumabalik, kahit pa nga ang mga yaon ay natalakay na sa ibang mga kabanata.

Paulit-ulit man ang ibang mga katwiran at argumento at balik-balik man ang iba’t-ibang mga posisyon at tindig ay masasabi na ang lahat ng mga ito ay magkakaugnay at may relasyon sa isa’t-isa sapagkat silang lahat ay binibigkis ng iisang usapin sa huling pagsusuri at ito ay ang patuloy na paglalakbay at pagbubuo ng mga tao at mamamayan ng Bayang ito para sa isang Malaya at Makabagong Bansa…

Sapagkat ang likhang ito ay bahagi ng kasaysayan at isa ding makasaysayang akda, ibig naming ipahayag na ito marahil ang kauna-unahang aklat na ganito ang uri o tipo sa buong kasaysayan ng Pilipinas.

Ito ang kauna-unahang aklat na nagmula sa aming iba’t-ibang sinulid sa FaceBook na aming tinipon at isinaaklat na ang lahat ay may kaugnayan sa usapin ng Torre de Manila.

Ayon nga sa isang pahayag (FB comment, November 3rd) ni Dr. Ma Carmen Penalosa:

“Sino ang mag-aakalang ang isang mainit na talastasan sa Facebook ay maaring maging isang seryosong akademikong lathalain? Walang iba marahil kundi si Dr. Zeus Salazar lamang. Ang aklat ay kaganapan ng ganitong bisyon.”

Kung kaya naman, dahil sa ito ay galing sa FB, hindi maiiwasan na may mga kalahok na dahil sa hindi naman nabasa ang ibang mga sinulid ay gagamit ng mga argumento o magpapahayag ng mga posisyon na matagal nang matalakay at napagdebatehan na nang husto sa ibang mga sinulid.
Iminumingkahi naming sa mambabasa na palaging konsultahin ang aming mga talababa at talahuli upang hindi maligaw o mabulid sa mga “kununoy” ng diskusyon at gayundin sa mga “jargon” ng basagan at wasakan!

Sa Unang kabanata, “TRO NG KNIGHTS”: URING MANGGAGAWA SA HARAP NG “TANGING LANDMARK” AT NG “SIGHTLINES” AT “PANORAMAS” DITO ay tumalakay sa epekto ng TRO na iniisyu ng Korte Suprema sa kalagayang pang-ekonomiko ng mga manggagawa na nagtatrabaho sa Torre de Manila.

Matapos maghugas-kamay ng isa sa mga kinatawan ng KoR (wala daw silang kasalanan sa mga manggagawa, kahit pa dahil sa kanilang TRO kung kaya nahinto ang gawaan at gayundin ang kabuhayan ng mga maliliit na mga taong ito) ay dumako naman ang usapin sa kuwestiyon ng sinasabing “Landmark”. Malabo sa aming paningin ang “argumentong” ito, sapagkat anong landmark ba ang tinutukoy: ang estatwa o ang monumento?

Dahil sa nadurog sa usapin ng “landmark” ay ipinasok naman ang mahiwagang “posisyon” hinggil sa diumano’y “sightline” at panorama”. Ang siste, hindi matuloy o maipaliwanag ng mahusay kung ano ang tinatawag nilang “panorama” at ang “sightline” naman bilang legal na argumento ay walang basehan sa batas. At sapagkat ito ay walang tuntungan sa batas, ito ay maliwanag na imbensyon at walang katuturang-legal!

Sa Ikalimang Kabanata ay muling babalikan ang debate o diskusyon sa sinasabing “sightline” kasabay ng kasagsagan ng Oral Arguments sa Mataas na Hukuman.

Sa Ikalawang Kabanata, “PAGKAMAKABAYAN: ANG MONUMENTO AT ANG KATUTURAN NITO SA KARANIWANG MAMAMAYAN AT KOLEKTIBO” ay tumalakay naman sa usapin ng nasyonalismo at pagmamahal sa bansa na umikot lamang muli sa isang panig sa usapin ng “photobomber” at sa isang banda sa pagpapakita na ang pagmamahal sa bansa ay hindi lamang naipapalamas sa pagsamba sa mga rebulto at paghanga sa mga monumento. Tingnan ang pagsipi ni G. F. Sionil Jose kay Carlos Bulosan.

Sa Ikatlong Kabanata, “INDIBIDWAL, ESTADO AT IDENTIDAD NG BAYAN: ANG PLANO NI BURNHAM (1905) SA KASAYSAYAN NG LUNETA MULA SIMULA HANGGANG SA KASALUKUYAN” ay tinalakay naman lalo na sa pangunguna ni Dr. Zeus A. Salazar ang kronolohikal at masalimuot na kasaysayan ng Luneta mula pa noong una hanggang sa kasalukuyan nating modernong panahon.

Sa Kabanatang ito ay kaagad na makikita ng mga mambabasa na kayrami ang nagsisipagbigay ng kanilang mga opinyon at mga pananaw (mga instant analysts at mga superb commentators) hinggil sa nasabing usapin, ngunit ang nakalulungkot na katotohanan at ito ay lubusang naipakita din naman ng sinulid at talasatasang ito na kung hindi man kakaunti ay tila marami sa mga nagsisi-epal ang walang alam sa kasaysayan ng Luneta!

Natalakay din sa sinulid na ito ang usapin sa kaluluwa ng bansa, identidad at muli ang usapin sa “sightline”.

Sa Ikaapat na Kabanata, “ANG BAYAN SA LUNETA: SI RIZAL BILANG NAGING RESIDENTE NG LIWASAN” ay tumuon sa diskusyon hinggil sa huling kahilingan ni Lolo Pepe. Papaanong nangyari na ang kanyang nais ay malibing sa Paang Bundok, ngunit siya ay napapunta sa Luneta???

Sa Kabanata Lima, “ANG MONUMENTO NG DAKILANG TAO SA KABANYAGAAN KAUGNAY NG USAPING “SIGHTLINE”, “LANDSCAPE” AT TEORYA NG “EMERGING NORM” ay sinulid na tumalakay iba’t-ibang monumento’t rebulto ng mga dakila at mararangal na mga tao sa ibayong-dagat, gayundin, pinag-usapan din sa bahaging ito ang iba’t-ibang mga argumentong legal at hurisdiksyonal na pumapabor at sumasalungat sa konstruksyon ng Torre de Manila. Isa ito sa pinakamakapal na sinulid, kung kaya po naman ibig naming payuhan ang ating mga mambabasa na basahin ito ng maigi at malaliman sapagkat kabit-kabit ang mga isyu’t usaping naabot at nahipo ng kabanatang ito.

Sa Kabanata Anim, “ANG MONUMENTO NG MGA BAYANI NG BAYAN” ay tumalakay sa kung sino ba ang ultimong may-ari ng Luneta? Nagkakaisa ang mga patnugot na ang Luneta ay pag-aari ng Buong Bayan…

Hindi pag-aari ni Lolo Pepe ang Luneta, sapagkat ang Luneta at maging siya ay pag-aari lamang ng Bayan…

Sa panghuling Kabanata, “ANG HAMON NG MODERNO: KASAYSAYAN, BATAS AT KINABUKASAN NG BANSA” ay tinalakay na muli ang mga usapin hinggil sa batas, kasaysayan at ang tinatayang tutunguhin ng usaping ito sa kabuuan sa harap ng makabagong panahon. Sentral na tesis na lumabas sa sinulid na ito ay: kaalinsabay ng patuloy na pagbabago ay ang pagbabago din naman ng Luneta. Ang pagbabago ang isa sa mga hindi nababaling batas ng buhay at lahat at hindi makaliligtas sa kanyang agos at dikta…

Kung kaya’t mga kasama’t mga kapatid sa/kay Inang-Bayan, malugod po naming ipinakikilala’t inihahandog sa inyo, kami sa Bagong Kasaysayan, Inc.- Bahay Saliksikan ng Kasaysayan ang aming aklat na:

“Pagtatakda sa Luneta: Ang Monumento at ang Torre sa Kasaysayan. Hiraya ng “Knights” at Pasiya ng Bayan.”

Pinamatnugutan po ang natatanging aklat na ito ni kapatid na Arvin Lloyd Pingul, at kami po ni kapatid na Reymar Tecson Yson ang mga katuwang na kapatnugot!

Ang aklat pong ito ay binubuo ng 502 pahina at ito po ay mabibili sa halagang, P 1000 Black and White (Digital Printed) at hard bound…

Tara na po, mga kababayan… magsibili na po kayo at tayo nang sama-samang magbasa…
Mangyari po lamang na kontakin ninyo ang sinuman sa mga sumusunod para sa pag-order ng nasabing aklat:

Arvin Pingul
Reymar Tecson Yson
Jose Mario De Vega
Bagong Kasaysayan.

Maraming Salamat po at Mabuhay!
#MAYPAGASA!!!

Jose Mario Dolor De Vega
Isa sa mga katuwang na kapatnugot

Unibersidad de Manila
Direktor,
Kursong Andres Bonifacio at Kilusang Katipunan

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s