[Off-the-shelf] Pantayong Pananaw at Paninindigang Pulitikal | ni Jose Mario De Vega

PANTAYONG PANANAW AT PANININDIGANG PULITIKAL

Ang munting akdang ito ay isang pagtatangkang ituloy ang sa tingin ng manunulat na ito ang hindi natapos na proyekto o layon ng aklat na Pook at Paninindigan: Kritika ng Pantayong Pananaw ni Propesor Ramon Guillermo (2009) at isagad yaon hanggang sa lohikal nitong konklusyon.

Sa harap ng mga problemang panlipunan na kinakaharap ng bayang ito at gayundin ng iba’t ibang mga bansa sa mundo ukol sa pamamayagpag at tila paghahari ng populismo at pasismo o alalaumbaga ng malayong kanan (far right) ay kinakailangang magbalik-aral at tanaw ang mga rebolusyonaryo, aktibista, manghihimagsik, at akademikong mulat kung papaano ba ito susuriin at kakabakahin gamit ang mga kaisipan at kamalayan na naroon na rin sa nasabing mga bayan. 

Hindi maaaring hanggang wika at kalinangan lamang ang pakikibaka para sa katarungang panlipunan

Kinakailangang bigyan ng pulitikal na oryentasyon ang dambuhalang pagkakahating pangkalinangan (DPK) ng PP (Zeus Salazar 1991) at ito ay yumakap ng ideolohiya upang maging relebante, buhay, at makabuluhan sa kontemporanyong panahon.

Walang ibang opsyon ang PP kundi ang kumiling pakaliwa o anumang tendensiya na bibitbit ng interes ng karaniwang mga tao, lalong-lalo na ang mga maliliit.

Sumasang-ayon ako sa pananaw ng isang kapanalig, Propesor Roland Macawili sa kanyang pagsusuri:

Maaaring ituring na ‘sumpa’ ang pagkakaroon ng kaibigan o kapanalig na pilosoper. Ito marahil ang mapagtatanto ng makababasa ng bagong pasabog ni Jose Mario De Vega tungkol sa Pantayong Pananaw.

Matapos ang matagal na pagkakasadlak sa loob ng naturang kilusan (at dahil dito’y inaasahan ko na hindi siya magkakamali), isinulat niya ang ika niya’y lohikal na konklusyon sana ng Pook at Paninindigan ni Bomen Guillermo. Bunsod na rin ito ng napatanyag na pagkaladkad, halimbawa, ni Vicente Villan ng pantayong pananaw bilang mekanismong mapaghahanguan ng lohika at ‘katwiran’ ng pamumulitikang malayong kanan. Sa matalas na pamumuna ni De Vega’y kung nanaisin ng pantayong pananaw na maging buhay at makabuluhan sa kasalukuyan, wala itong dapat gawin kundi kumaliwa. Ito ang natatanging alternatibo. Hindi maaasahan ng gitnang tendensya (na si Zeus Salazar ang mismong puno) sapagkat tila nakikipaglampungan lamang ito, sa laman man o sa diwa, sa kanang tendensya. Mapupuna na ideyang Salazar ang dumadaloy sa anumang lehitimasyong nililikha ni Villan para sa kasalukuyang administrasyon.

Dapat harapin ng pantayong pananaw na hindi na maiuunat ang mapagpalayang potensyal nito kung mananatili ito sa pagkahirati sa kalinangan, sa paghahanap ng kaAustronesyanuhan sa anumang usaping pangkasaysayan.

Ang mga bagong modelo at ideya ay masusumpungan kung bukas ang PP na talastasin din ang political economy, halimbawa. At ano ba naman ang Dambuhalang Pagkakahating Pangkalinangan (bayan vs. elit) kundi tunggalian din ng uri talaga. Sadyang nawala lamang itong huli nang ipangalandakan na ni Salazar mismo na si Erap ay mula sa bayan.

Maitatanong tuloy kung anong motibasyon ni Salazar sa paggawa ng ganoong deklarasyon na sa esensya ay taliwas na maaga niyang teorisasyon ng naturang pagkakahati. Sa wari, hindi bumenta kay De Vega ang pakulo na walang politika ang pantayong pananaw. Taliwas ito sa katunayan. Karaniwang pagdadahilan ang pagsasabi na ang PP ay parang isang karinderya na bukas sa lahay ng gustong kumain (lakas maka Vilma Santos). Sa panahon ng tinagurian ni De Vega na Fentanylismo, sa harap ng kawalang kakayahan ng gobyerno, dapat na piliin ng PP kung sino na lamang ang pakakainin – yaong handang magbunsod sa pagpihit nito pakaliwa.

Ayun. Dito na lamang muna. (FB post, June 18, 2021)

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address, and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos, etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.